Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Scholen

Scholen

Koningin Wilhelminaschool

De Koningin Wilhelminaschool is een ondernemende Daltonschool. Wij willen de kinderen hoogwaardig onderwijs bieden in een veilige en vertrouwde omgeving, zodat ieder kind met plezier naar school gaat. De school is in eerste plaats een leerinstituut en daarbij is het belangrijk dat er gewerkt wordt aan een veilige en vertrouwde omgeving. Vertrouwen en veiligheid zijn immers voorwaarden om open te staan voor het cognitieve leren.

De KWS gaat bij het leren uit van drie pijlers van Dalton: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken.

Verantwoordelijkheid: 
De school vindt het belangrijk kinderen de verantwoordelijkheid krijgen om keuzes te maken in hun taak en dat een deel van de verantwoordelijkheid van de leerkracht wordt gedelegeerd naar de leerling. Delegeren van de verantwoordelijkheid voor het leren naar de leerling toe betekent, dat we de leerlingen verantwoordelijk stellen voor het eindproduct en voor de wijze waarop het product tot stand is gekomen.

Zelfstandigheid:
Zelfstandig werken motiveert de leerlingen om actief met hun taak aan het werk te zijn. Wanneer leerlingen zelfstandig werken kunnen zij dit doen op hun eigen niveau. Daarnaast heeft de leerkracht op deze momenten meer tijd om leerlingen te helpen die specifieke onderwijsbehoeften hebben.
Zelfstandigheid van leerlingen betekent ook, dat kinderen zelf op zoek gaan naar oplossingsstrategieën, zelf problemen moeten oplossen en opdrachten moeten uitvoeren.
Op onze school wordt gewerkt met een weektaak of een dagtaak. In de weektaak/ dagtaak hebben de kinderen de keus om zelf te bepalen wanneer ze welk werk maken. Er staat in de weektaak/ dagtaak duidelijk aangegeven wanneer de instructie bij elk vak wordt gegeven.

Samenwerken:
De school maakt onderscheid in twee soorten van samenwerken. 
Ten eerste is er het samenwerken op sociaal gebied. Dit is voornamelijk in de onderbouw aan de orde. Bij dit type samenwerken gaat het erom, dat iedereen met elkaar leert samenwerken. Communicatie is hierbij essentieel. Vanaf groep 3 richt het samenwerken zich naast het sociale aspect op de tweede vorm van samenwerken, namelijk samenwerken op cognitief gebied. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen die met elkaar samenwerken er beide van leren.
Om het samenwerken structureel vorm te geven, werken wij in de onderbouw met het maatjessysteem en in de midden- en bovenbouw met teams.

Daarnaast kiest de Koningin Wilhelminaschool voor de aanduiding ondernemend, omdat dit uiting geeft aan competenties als, creativiteit, durven experimenteren, communiceren en doelen stellen. Precies die competenties waarop ook succesvolle ondernemers zich willen onderscheiden. 
Ontwikkelen van eigen talent, of je nu verpleegkundige, wetenschapper of manager wilt worden. De school vult dit in door kinderen een grotere rol te geven in hun onderwijsproces. Daarbij ontwikkelt de leerkracht zich van kennisoverdrager tot begeleider. Het accent komt meer te liggen bij het je eigen maken van de leerstof en minder op het uitvoeren van een opdracht.

Debby Schouten-Coesel

Directeur

Klik hier voor de website

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Chiara uit groep 8 van de Bos en Duinschool is zo trots als een pauw op haar prachtige tekening en dat is helemaal terecht!

meer kunstwerken